Яким має бути алгоритм дотримання безпеки в закладі охорони здоров’я при оголошенні повітряної тривоги? | Комітет Медичного і Фармацевтичного Права та Біоетики

Головна цитата

Безпека пацієнтів є необхідною основою якісної системи охорони здоров’я, залежить від багатьох чинників, з-поміж яких: належний обсяг ресурсів, достатнє фінансування, відповідні приміщення, чіткий розподіл завдань і розмежування обов’язків. Створення належних умов для роботи й атмосфери взаємодопомоги обмежують вплив «людського фактора» у виникненні інцидентів, пов’язаних з безпекою пацієнтів.

Публікація

Яким має бути алгоритм дотримання безпеки в закладі охорони здоров’я при оголошенні повітряної тривоги?

18:35 Пн 20.03.23 Автор : Ірина Сенюта 1268 Переглядів Версія для друку

Нормативні джерела:

1. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони здоров’я, прийняті Комітетом Міністрів РЄ від 24.05.2006.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII.

3. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI.

4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII.

5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту» від 09.08.2017 №626.

6. Наказ МОЗ України «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я» від 30.12.2011 №1008.

7. Наказ МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 №110.

Чіткого загальнодержавного регламенту не передбачено, отож, кожен надавач медичної допомоги повинен розробити алгоритм локального характеру.

Відповідно до п. 3.11. Примірного положення про лікарню інтенсивного лікування, затвердженого Наказом МОЗ №1008, з-поміж функцій лікарні визначено забезпечення безпеки лікувально-діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів у лікарні. В Умовах закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2022 році також йдеться про сегмент безпеки. Приміром, у Програмі «Медична допомога при пологах» зазначено серед вимог до організації надання послуги: наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Відповідно до листа-відповіді МОЗ України від 08.11.2022 №25-04/17/1967/ЗПІ-22/2271: «Директорат медичних послуг на Ваш запит на публічну інформацію щодо нормативно-правового врегулювання порядку дій медичних працівників закладів охорони здоров’я під час повітряної тривого повідомляє. Згідно з чинними нормативно-правовими актами (мають гриф обмеження доступу) медичне обслуговування населення в особливий період надається за нормами мирного часу, це означає, що заклади охорони здоров’я різних рівнів та підпорядкування працюють за нормами мирного часу (в штатному щоденному режимі)».

Відповідно до абзаців 20, 25 пункту 1 ст. 20 гл. 4 р. ІІІ Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання, у тому числі закладів охорони здоров’я, у сфері цивільного захисту належить розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів, здійснення постійного контролю за їх виконанням, виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту населення, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Отож, саме на надавача медичних послуг покладається забезпечення безпеки пацієнтів: від організації надання до надання медичної допомоги.

Локальний алгоритм може бути таким:

1. Внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку, Правил надання медичних послуг тощо (залежно від того акта, який розроблений в надавача послуг) в частині дій на випадок повітряної тривоги. Пропонований текст може бути в такій редакції: «У разі перебування в закладі охорони здоров’я/ФОП пацієнти, їхні законні представники, відвідувачі при оголошенні повітряної тривоги повинні пройти в укриття, інформація про розміщення яких міститься ____________ (вказати конкретне розташування) і вказівниками позначено маршрут».

Кілька зауваг з огляду на наведене: 1) при наданні медичної допомоги пацієнтові в амбулаторній формі правило пройти в укриття повинно бути безумовним; 2) при наданні стаціонарної медичної допомоги слід звернути увагу на таке: а) правило пройти в укриття при оголошенні повітряної тривоги має бути безумовним, окрім винятків: при оголошенні повітряної тривоги в момент проведення оперативного втручання, діагностичного обстеження, яке не можна зупинити, реанімаційних заходів медична допомога повинна продовжуватись. До початку медичного втручання лікуючий лікар повинен надати пацієнтові документ, пропонована назва якого може бути: «Інформована добровільна згода на надання медичної допомоги при оголошенні повітряної тривоги» (форма затверджується як нормативний документ локального характеру). Підписуючи такий документ, пацієнт надає згоду на продовження надання медичної допомоги в умовах оголошеної повітряної тривоги, якщо перебуває в стані, коли може здійснити таке волевиявлення. Надавач повинен максимально забезпечити безпеку при наданні медичної допомоги в умовах повітряної тривоги; б) аналогічно інститут «крайньої необхідності» діятиме при наданні медичної допомоги, зокрема, у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, паліативних відділеннях, хоспісах.

Наголосимо, що на кожного хворого, який влаштовується на стаціонарне надання медичної допомоги заповнюється медична карта стаціонарного хворого (форма № 003/о), в якій у п. 39 позначається, чи ознайомлений хворий із режимом дня та забороною паління, зазначаються дата (число, місяць, рік) ознайомлення та підпис хворого (Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ____», затверджена Наказом МОЗ України №110). У ч. 4 ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі — Основи) закріплено, що лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення. Отож, порушення пацієнтом правил щодо особливостей надання медичної допомоги в умовах оголошеної повітряної тривоги буде підставою для відмови від ведення пацієнта, виписки зі стаціонару.

Обов’язково слід прописувати винятки зі встановлених імперативних норм щодо необхідності пацієнтів пройти в укриття, адже такі дії можуть тягнути наслідки для нього.

2. Внесення змін до договору про надання медичних послуг, вказуючи в розділі, де визначено обов’язки замовника, необхідність при оголошенні повітряної тривоги пройти в укриття, а також прописати особливості надання медичної допомоги в умовах оголошеної повітряної тривоги у виняткових випадках.

3. Розробити та затвердити форму «Інформована добровільна згода на надання медичної допомоги при оголошенні повітряної тривоги» (найменування обирає надавач послуги).

4. Відповідно до Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого Постановою КМУ від 09.08.2017 №626, з метою упорядкування та координації дій суб’єктів господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації (п. 2). План реагування на надзвичайні ситуації суб’єкта господарювання розробляється відповідним суб’єктом господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб та затверджується керівником такого суб’єкта господарювання. У суб’єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше посадова особа з питань цивільного захисту розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, яка затверджується керівником такого суб’єкта господарювання. Отже, залежно від чисельності штату закладу охорони здоров’я слід також розробити план реагування на надзвичайні ситуації.

Надавач медичних послуг повинен також забезпечити безпеку медичних працівників, адже, згідно зі ст. 77 Основ, медичні працівники мають право на належні умови професійної діяльності, як і на підставі ст. 2 Кодексу законів про працю України — на безпечні умови праці.

Отож, алгоритм роботодавця може бути таким:

1. Внести до Правил внутрішнього трудового розпорядку положення, за яких медичні працівники в разі оголошення повітряної тривоги повинні пройти в укриття, а також забезпечити, аби їхні пацієнти також йшли в укриття. Окрім того, необхідно закріпити дотримання трудової дисципліни медичними працівниками при оголошенні повітряної тривоги у виняткових випадках, приміром, при проведенні оперативних втручань. За порушення трудової дисципліни передбачено дисциплінарну відповідальність.

2. Внести зміни до колективного договору, вказавши про особливості організації праці в умовах оголошеної повітряної тривоги.

Також слід врахувати, що у зв’язку з роботою закладів охорони здоров’я за нормами мирного часу, заклад охорони здоров’я не може закриватись, повинен забезпечувати надання медичної допомоги з дотриманням стандартів цивільного захисту населення у щоденному штатному режимі.

Слід також пам’ятати, що карети швидкої медичної допомоги повинні виїжджати в повітряну тривогу та надавати медичну допомогу населенню у штатному щоденному режимі.

Інші публікації автора

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл